Definicja firmy rodzinnej – W niniejszym statucie przez Firmę Rodzinną rozumie się przedsiębiorstwo o dowolnej formie prawnej lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą, którego kapitał w całości lub w decydującej części znajduje się w posiadaniu rodziny, przynajmniej jeden jej członek wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą z zamiarem trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rękach rodziny.

Rozdział I
Postanowienia podstawowe

§1

Stowarzyszenie „Inicjatywa Firm Rodzinnych”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej.

§3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.
§4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania. W szczególności może wchodzić w skład międzynarodowych federacji stowarzyszeń o podobnym charakterze.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§7

 1. Stowarzyszenie może powoływać koła, sekcje i komisje jako jednostki regulaminowe działające przy Zarządzie Stowarzyszenia.
 2. Ilość, rodzaj, przedmiot działania i skład osobowy wyżej wymienionych kół, sekcji i komisji regulaminowych określa Zarząd w trybie uchwały.
 3. Wyżej wymienione jednostki regulaminowe nie stanowią terenowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w atr. 10 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§8

Obok pełniej nazwy polskiej wymienionej w §1 Stowarzyszenie może używać nazwy anglojęzycznej Family Enterprise Initiative skrótu polskiego IFR i skrótu anglojęzycznego FEI

§9

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§10

Stowarzyszenie promuje i popiera model prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o więzi rodzinne i kulturę organizacyjną o głębokim wymiarze społecznym. W szczególności celami stowarzyszenia są:

 1. integrowanie środowiska firm rodzinnych,
 2. wspieranie działalności firm rodzinnych,
 3. wspieranie i promowanie standardów etycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 4. wspieranie i promowanie idei wolności gospodarczej,
 5. wspieranie i promowanie idei państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:

 1. animowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 2. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
 3. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, uczelniami, instytucjami naukowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego gotowymi wspierać realizację celów Stowarzyszenia,
 4. inicjowanie, opiniowanie i promowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii gospodarczych i społecznych, które mogą się przyczynić do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 5. prezentowanie dorobku Stowarzyszenia szeroko rozumianej opinii publicznej oraz organom państwowym i samorządowym.

§12

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na następujące kategorie:

 • członków zwyczajnych,
 • członków honorowych,
 • członków wspierających.

§14

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 20 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Członek zwyczajny ma prawo:
  a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
  b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym regularnie opłacać składki członkowskie.

§16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać Statut i uchwały władz Stowarzyszenia,
  zwolniony jest jednak z opłacania składek członkowskich.

§17

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
 2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
 3. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela, a także zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§18

 1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
 2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat,
  c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
 3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
  b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) popełnienia czynu hańbiącego.
 4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 20 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej “Walnym Zebraniem”
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej “Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński
§20

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a wszyscy członkowie tych władz pracują społecznie.

§21

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§22
 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebrania Członków mogą być:

  • zwyczajne,
  • nadzwyczajne,
 3. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  a) z inicjatywy Zarządu,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 60 dni od zgłoszenia wniosku.
 7. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 9. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 10. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
 11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c) podejmowanie decyzji w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
  d) wybór Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  e) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
  f) zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
  h) rozpatrywaniu odwołania od uchwał Zarządu,
  i) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
§23
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.
 4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
 5. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 6. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
  a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
  b) określania wysokości składki członka zwyczajnego,
  c) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
  d) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
  e) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
  f) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
 7. Zarząd ma prawo do powoływania kół, sekcji i komisji, o których mowa w § 7 niniejszego Statutu.
 8. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
 9. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Jeżeli prezes nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu, wyznacza przewodniczącego posiedzenia.
 10. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora Wykonawczego.
 11. Dyrektor Wykonawczy kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
§24
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji mają prawo:
  a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
  b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
 7. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:
  a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
  d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
§25
 1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenie powstałymi w obrębie Stowarzyszenia, pomiędzy członkami Stowarzyszenia a Zarządem oraz rozpatrywania spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz naruszania zasad współżycia społecznego.
 2. Sąd Koleżeński składa się z trzech do siedmiu członków spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Sądu.
 4. W sprawach nie określonych w Statucie Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§26
 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z następujących składników:
  a) składek członkowskich członków zwyczajnych i członków wspierających
  b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
  c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  d) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
  e) dotacji i kontraktów państwowych,
 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§27
Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§28
Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

Definicja firmy rodzinnej – W niniejszym statucie przez Firmę Rodzinną rozumie się przedsiębiorstwo o dowolnej formie prawnej lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą, którego kapitał w całości lub w decydującej części znajduje się w posiadaniu rodziny, przynajmniej jeden jej członek wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą z zamiarem trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rękach rodziny.

Rozdział I
Postanowienia podstawowe

§1

Stowarzyszenie „Inicjatywa Firm Rodzinnych”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej.

§3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.
§4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania. W szczególności może wchodzić w skład międzynarodowych federacji stowarzyszeń o podobnym charakterze.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§7

 1. Stowarzyszenie może powoływać koła, sekcje i komisje jako jednostki regulaminowe działające przy Zarządzie Stowarzyszenia.
 2. Ilość, rodzaj, przedmiot działania i skład osobowy wyżej wymienionych kół, sekcji i komisji regulaminowych określa Zarząd w trybie uchwały.
 3. Wyżej wymienione jednostki regulaminowe nie stanowią terenowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w atr. 10 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§8

Obok pełniej nazwy polskiej wymienionej w §1 Stowarzyszenie może używać nazwy anglojęzycznej Family Enterprise Initiative skrótu polskiego IFR i skrótu anglojęzycznego FEI

§9

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§10

Stowarzyszenie promuje i popiera model prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o więzi rodzinne i kulturę organizacyjną o głębokim wymiarze społecznym. W szczególności celami stowarzyszenia są:

 1. integrowanie środowiska firm rodzinnych,
 2. wspieranie działalności firm rodzinnych,
 3. wspieranie i promowanie standardów etycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 4. wspieranie i promowanie idei wolności gospodarczej,
 5. wspieranie i promowanie idei państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:

 1. animowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 2. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
 3. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, uczelniami, instytucjami naukowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego gotowymi wspierać realizację celów Stowarzyszenia,
 4. inicjowanie, opiniowanie i promowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii gospodarczych i społecznych, które mogą się przyczynić do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 5. prezentowanie dorobku Stowarzyszenia szeroko rozumianej opinii publicznej oraz organom państwowym i samorządowym.

§12

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na następujące kategorie:

 • członków zwyczajnych,
 • członków honorowych,
 • członków wspierających.

§14

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 20 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Członek zwyczajny ma prawo:
  a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
  b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym regularnie opłacać składki członkowskie.

§16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać Statut i uchwały władz Stowarzyszenia,
  zwolniony jest jednak z opłacania składek członkowskich.

§17

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
 2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
 3. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela, a także zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§18

 1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
 2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat,
  c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
 3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
  b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) popełnienia czynu hańbiącego.
 4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 20 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej “Walnym Zebraniem”
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej “Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński
§20

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a wszyscy członkowie tych władz pracują społecznie.

§21

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§22
 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebrania Członków mogą być:

  • zwyczajne,
  • nadzwyczajne,
 3. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  a) z inicjatywy Zarządu,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 60 dni od zgłoszenia wniosku.
 7. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 9. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 10. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
 11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c) podejmowanie decyzji w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
  d) wybór Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  e) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
  f) zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
  h) rozpatrywaniu odwołania od uchwał Zarządu,
  i) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
§23
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.
 4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
 5. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 6. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
  a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
  b) określania wysokości składki członka zwyczajnego,
  c) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
  d) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
  e) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
  f) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
 7. Zarząd ma prawo do powoływania kół, sekcji i komisji, o których mowa w § 7 niniejszego Statutu.
 8. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
 9. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Jeżeli prezes nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu, wyznacza przewodniczącego posiedzenia.
 10. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora Wykonawczego.
 11. Dyrektor Wykonawczy kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

 

§24
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji mają prawo:
  a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
  b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
 7. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:
  a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
  d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
§25
 1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenie powstałymi w obrębie Stowarzyszenia, pomiędzy członkami Stowarzyszenia a Zarządem oraz rozpatrywania spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz naruszania zasad współżycia społecznego.
 2. Sąd Koleżeński składa się z trzech do siedmiu członków spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Sądu.
 4. W sprawach nie określonych w Statucie Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§26
 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z następujących składników:
  a) składek członkowskich członków zwyczajnych i członków wspierających
  b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
  c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  d) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
  e) dotacji i kontraktów państwowych,
 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§27
Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§28
Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.