Fundament strategiczny IFR Zarząd IFR i Sekretarz Generalny 26 maja 2014

1 Fundamenty

1.1 Jak budujemy fundament strategiczny organizacji

strategia-rys1a

Rys. 1 Struktura logiczna fundamentu strategicznego(1)

Na Rys. 1 przedstawiono logiczne następstwo pomiędzy elementami fundamentu strategicznego. Zwykle też odpowiada ono kolejności, w jakiej te elementy określamy: Najpierw powstaje misja, następnie przyoblekamy ją w docelowy kształt naszej firmy (Wizja) oraz okre- ślamy granice (Wartości) jakich zobowiązujemy się nie przekraczać, wreszcie opisujemy drogi dojścia (Strategia) do naszego celu.

(1) Inspiracją do tego modelu była książka A.Campbella i L.L.Nash, A Sense of Mission, Defining Direc-tion for the Large Corporation, Addinson-Wesley Publishing Company, 1992

1.2 Misja
Misja określa co jest dla nas ważne, ku czemu będziemy dążyć i z czego będziemy chcieli być dumni. Każdy członek organizacji powinien nie tylko znać misję, ale też się z nią prawdziwie identyfikować. Naszą aktualną misję opisują niżej wymienione hasła:
1. Budowanie środowiska firm rodzinnych podzielających i promujących takie wartości jak: działanie na rzecz dobra wspólnego, zaufanie, budowanie partnerskich relacji, etyka w biznesie, państwo prawa i społeczeństwo obywatelskie.
2. Wspieranie firm rodzinnych w budowaniu organizacji wielopokoleniowych.
3. Budowanie etosu przedsiębiorczości rodzinnej w świadomości społecznej.
4. Wspieranie lokalnych społeczności w budowaniu ich Budrewiczowskich(2) „małych ojczyzn”.

(2) Olgierd Budrewicz (1923 – 2011) dziennikarz, podróżnik i varsavianista wydał w 1985 roku książkę „Warszawskie małe ojczyzny” poświęconą lokalnym społecznościom stolicy. Tą książką w prowadził termin „małe ojczyzny „ do dyskursu obywatelskiego.

1.3 Wartości
Wartości to wzorce postępowania lub wzorce kształtujące postępowanie, które nie mogą być naruszane w realizacji naszej misji:
1. Działanie na rzecz dobra wspólnego.
2. Budowanie zaufania społecznego.
3. Partnerskie relacje pomiędzy firmami i wewnątrz firm.
4. Etyka w biznesie.
5. Państwo dobrego prawa.
6. Społeczeństwo obywatelskie.
1.4 Hasło
Hasło wyraża naszą misję i wartość w skrótowej formie. Jest wykorzystywane w przede wszystkim w działaniach PR. nasze hasło brzmi:
Łączymy by budować
1.5 Wizja
Wizja odpowiada na pytania kim chcemy być w przyszłości i jak w przyszłości ma wyglądać nasza organizacja? Oto hasła określające naszą wizję, z których bardzo wiele znajduje się już w zaawansowanej realizacji:

1. Jesteśmy powszechną organizacją działająca dla dobra firm rodzinnych, zbudowaną na wartościach i uwarunkowaniach społeczeństwa wiedzy. Wspomagamy firmy ro-dzinne w ich rozwoju i w nawigowaniu po gospodarczych oceanach.
2. Tworzymy platformę dla wspólnego działania firm rodzinnych, budowania rozpozna-walność marki „Firma Rodzinna”, przywracania znaczenia ważnym słowom.
3. Jesteśmy organizacją kadrową o szerokim froncie społecznego dotarcia. Tworzymy środowisko wpływu obecne w społecznościach lokalnych. Jesteśmy obecni we wszyst-kich regionach kraju przez swoje oddziały, koła i indywidualnych liderów środowi-skowych.
4. Bierzemy udział w debacie obywatelskiej, w procesie podejmowania ważnych dla kra-ju decyzji oraz w tworzenia dobrego prawa.
5. Dążymy do konstytucyjnego umocowania firm rodzinnych w polskiej doktrynie praw-nej.
Naszą wizję realizujemy przez cztery główne działania:
I. Debatujemy
II. Uczymy siebie i innych
III. Kreujemy ludzi i postawy
IV. Tworzymy wzorce

2 Strategia i plan rozwoju

2.1 Operacyjne zasady budowania i realizowania strategii
Strategia określa drogę realizowania misji i wizji przy zachowaniu wybranych wartości. Po-winna ona wyznaczać kierunki działania oraz pozwalać na sukcesywne stawianie konkretnych zadań. W tym celu określamy trzy poziomy planów rozwoju IFR różniące się od siebie hory-zontami czasowymi:
1. Kierunki strategiczne o długim (wieloletnim) i nie koniecznie określonym hory-zoncie czasowym. Najczęściej wyznacza się je na wiele lat z góry.
2. Zadania taktyczne mają krótszy horyzont czasowy (np. rok lub dwa) i często wią-żą się z realizacją konkretnych projektów.
3. Zadania operacyjne bardzo konkretne, krótki horyzont czasowy, spełniające za-sadę SMART i wyposażone w mierniki postępu (patrz Rozdz.3)
2.2 Kierunki strategiczne
2.2.1 Założenia podstawowe
Poniższa lista nie wyczerpuje możliwych kierunków prowadzenia działań realizujących misję, wizję i cele strategiczne IFR. Chcielibyśmy jednakże, aby stała się ona inspiracją do działania dla naszych członków realizujących opisane niżej lub też całkowicie własne inicjatywy. Część z tych zadań może być realizowana bezpośrednio przez Zarząd, jednak większość po-
Fundament strategiczny IFR, 26 maja 2014 4
winna doprowadzić do powstania zespołów wykonawczych, np. w postaci kół lub komisji mających, zgodnie ze statutem, umocowanie przy Zarządzie. Dałoby to tym ciałom legityma-cję do działania, szczególnie wobec instytucji i środowisk zewnętrznych. Mogłyby one ogło-sić swoje plany, a następnie realizować je własnymi siłami lub zaprosić zewnętrzne osoby lub organizacje do współdziałania. W takich przypadkach rolą Zarządu byłaby koordynacja współpracy pomiędzy zespołami i zawieranie umów z zewnętrznymi partnerami.
Oczywiście powstawanie nieformalnych zespołów realizacyjnych jest również możliwe.

2.2.2 Budowanie pozycji firm rodzinnych w opinii społecznej
1. Budowanie marki „firma rodzinna”. Budowanie wśród klientów przekonania, że „firma rodzinna” to znak jakości i rzetelności.
2. Budowanie dumy z bycia firmą rodzinną. Bądźmy dumni z tego jacy jesteśmy, twórzmy powody tej dumy, przekazujmy ją naszym dzieciom i współpracownikom.
3. Zrównanie w prawach. Traktowanie przez państwo firm rodzinnych na równych prawach z organizacjami państwowymi i korporacjami.
4. Konstytucyjne umocowanie firm rodzinnych. Podobnie jak gospodarstwa rolne, firmy rodzinne zasługują na konstytucyjne wyróżnienie.
2.2.3 Tworzenie dróg dotarcia do opinii publicznej
Świat coraz bardziej interesuje się firmami rodzinnymi widząc w nich ważny potencjał roz-woju gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z dowodów, że tak jest, może być sfinansowanie przez Unię Europejską dwóch projektów Firmy Rodzinne 1 i Firmy Rodzinne 2, z których pierwszy został już zrealizowany przez IFR wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a drugi jest w takcie realizacji przez obie te organizacje wspólnie ze Szko-łą Wyższą Psychologii Społecznej oraz firmą Pro Design. W ramach tego kierunku strate-gicznego chcemy docierać do opinii publicznej z wiedzą o firmach rodzinnych, o ich znacze-niu i potencjale. W szczególności już realizujemy następujące działania, które będziemy kon-tynuować i rozszerzać:
1. Tworzenie systemów wymiany doświadczeń firm rodzinnych. Obecnie jest wyda-wany w 2000 egzemplarzy Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, który będzie się również ukazywał w wersji elektronicznej.
2. Uzyskanie przez IFR znaczącego miejsca w debacie publicznej. Jednym z naszych celów jest uzyskanie pozycji adekwatnej dla ponadmilionowej rzeszy rodzinnych podmiotów gospodarczych. Aktualnie jesteśmy obecni w Krajowej Radzie Przedsię-biorczości przy wicepremierze ds. gospodarczych, mamy stałą współpracę z sejmową Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji kierowaną przez posła Adama Szejnfelda, mamy stałą współpracę z Kancelarią Prezydenta Bro-nisława Komorowskiego i z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Dla tych ciał przygotowujemy opinie prawne opracowywane dla nas przez współpracujące z nami pro bono kancelarie prawne. Zarząd powołał ostatnio delegata ds. współpracy z kance-lariami prawnymi w osobie naszego członka Pawła Rataja.
3. Pozyskanie liderów opinii wspierających nasze działania. Jednym ze sposobów dotarcia do opinii publicznej, a także powiększania ilości aktywnych członków, jest pozyskiwanie w nasze szeregi liderów opinii publicznej. Niech każdy członek rozejrzy się wokół siebie, kogo mógłby pozyskać.
4. Wykorzystanie środków multimedialnych. Film, wywiady video/audio, fora spo-łecznościowe budujące świadomość i wiedzę o firmach rodzinnych. Wykorzystanie mediów lokalnych.
5. Tematyczne coroczne konferencje poświęcone wybranym aspektom firm rodzin-nych. Konferencje byłyby adresowane głównie do środowisk spoza IFR — do me-diów, polityków, środowisk naukowych badających firmy rodzinne, do instytucji oto-czenia biznesu. W roku 2013 zorganizowaliśmy dwie takie konferencje:
a. Innowacyjność Firm Rodzinnych (12 listopada 2013), konferencja zorganizo-wana wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatleskich.
b. Społeczne i Gospodarcze Znaczenie Firm Rodzinnych (13 listopada 2013), konferencja zorganizowana wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP w ramach Forum Debaty Publicznej.
6. Budowanie marki „Firma Rodzinna”.

2.2.4 Budowanie społeczności firm rodzinnych
1. Pozyskiwanie nowych członków. Tworzenie środowisk lokalnych. Wyjazdowe po-siedzenia zarządu połączone ze spotkaniami z lokalnymi przedsiębiorcami.
2. uRodziny jako nasze wiodące spotkanie. Nasze coroczne konferencje stały się już ważną tradycją. Raz do roku zbieramy się, by lepiej się poznać, porozmawiać o tym co już zostało dokonane i o zadaniach na przyszłość. Odwiedzają nas liczący się politycy i ogólnopolskie media. Budujemy poczucie partnerstwa i wspólnoty pomiędzy nami. W 2013 roku odbyliśmy we Wrocławiu VI zjazd firm rodzinnych.
3. Spotkania regionalne i lokalne. Te spotkania — które już się rozpoczęły — powinny przede wszystkim budować poczucie wspólnoty interesów firm rodzinnych, ich wie-dzy na temat specyfiki tego rodzaju firm, a także być miejscem podejmowania inicja-tyw regionalnych.
4. Spotkania tematyczne. Te spotkania — w odróżnieniu od regionalnych — powinny być poświęcone tematom ważnym dla wszystkich firm rodzinnych, np. sukcesji, stra-tegii rozwoju, dialogowi międzypokoleniowemu itp.
5. Społecznościowy portal firm rodzinnych. Portal powinien stać się platformą wy-miany informacji o firmach i pomiędzy firmami rodzinnymi. Powinien też być me-dium umożliwiającym firmom rodzinnym nawiązywanie dwustronnych kontaktów przez prowadzenie komputerowej bazy firm rodzinnych.
6. Tworzenie kół i oddziałów. Nasi lokalnie działający członkowie powinni dążyć do tworzenia kół w swoich środowiskach. Obecnie (luty 2014) funkcjonują trzy koła: Krakowiacy i Górale w Krakowie, Koło Mazowieckie w Warszawie i Koło Dolnoślą-skie we Wrocławiu.
7. Budowanie partnerstw IFR z organizacjami zewnętrznymi. Partnerstwa dla reali-zowania wspólnych projektów. Obecnie (luty 2014) nawiązujemy kontakty ze stowa-rzyszeniami firm rodzinnych w Niemczech i Szwajcarii.

2.2.5 Wspieranie rozwoju firm rodzinnych
1. Kodeks dobrych praktyk. Wiele branż i organizacji ogłasza kodeksy dobrych prak-tyk. Dla przyjmujących je podmiotów stanowią one wytyczne do postępowania, dla ich klientów i kontrahentów – gwarancję dobrego produktu. Kodeksy dobrych prak-tyk budują kapitał zaufania społecznego, tak ważny w dzisiejszym globalizującym się świecie.
2. Budowanie potrzeby działań na rzecz dobra wspólnego. Dobro wspólne można bu-dować jedynie wspólnie. Z tą świadomością trzeba docierać do naszych członków, do kandydatów na członków i do wszelkich naszych sprzymierzeńców. Trzeba poszerzać rzeszę zwolenników poglądu, że życie szczęśliwe, to życie pożyteczne.
3. Inicjowanie działań gospodarczych pomiędzy firmami rodzinnymi i wymiana wiedzy. Zachęcajmy firmy rodzinne do tworzenia sieci współpracy opartej na wza-jemnym zaufaniu. Zaufanie zmniejsza koszty transakcyjne i przyczynia się do budo-wania przewagi konkurencyjnej. Przekonajmy się, że możemy sobie ufać. Kodeks do-brych praktyk, o którym mowa wyżej, może stać się ważnym elementem zawierania „kontraktów zaufania”.
4. Szkolenia (warsztaty, konferencje, kursy, coachingi, mentoringi…) dla firm ro-dzinnych. W dzisiejszym świecie zmierzającym ku społeczeństwu wiedzy, o przewa-dze konkurencyjnej stanowi przede wszystkim zdolność do szybkiego uczenia się. Jednym z celów, dla którego powstało nasze stowarzyszenie, jest możliwość wspólne-go pozyskiwania najpotrzebniejszej wiedzy. Korzystajmy z tej możliwości. Dzięki projektowi Firmy Rodzinne mamy już zaplecze wykładowców, trenerów i coachów. To zaplecze będziemy dalej rozszerzać, m.in. przez budowanie korpusu, o którym mowa w Rozdz.2.2.6 pkt.4.

2.2.6 Wspieranie firm rodzinnych w dziele brania spraw lokalnych w swoje ręce
1. Wspieranie współdziałania firm rodzinnych z samorządami lokalnymi. Firmy ro-dzinne powinny być traktowane jako ważny partner do konsultacji decyzji samorzą-dowych.
2. Aktywizowanie firm rodzinnych w działalności samorządowej. Samorządy lokalne są w większości obsadzone przez osoby nie mające żadnych do świadczeń w przed-siębiorczości. To powoduje, że wiele decyzji nie bierze pod uwagę uwarunkowań go-spodarczych. Gdyby więcej przedsiębiorców zasiadało w samorządach, sytuacja ta mogłaby ulec poprawie.

2.2.7 Budowanie zaplecza wiedzy i kompetencji w IFR
1. Grupa liderów. Liderzy to członkowie IFR przygotowani merytorycznie i chętni do poprowadzenia projektów i działań w ramach naszej strategii. Taka kilkudziesięcioo-sobowa grupa zaczyna już być widoczna wśród uczestników projektu Firmy Rodzin-ne. Ale oczywiście nie jest i nigdy nie będzie zamknięta. Każdy członek może do niej przystąpić.
2. Baza wiedzy o firmach rodzinnych. W odróżnieniu od komputerowej bazy firm ro-dzinnych, zawierających informacje o konkretnych firmach, baza wiedzy ma groma-dzić wiedzę ogólną o firmach rodzinnych jako formie działalności gospodarczej i społecznej, o ich mocnych stronach, wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, metodach radze-nia sobie z wyzwaniami itp. W szczególności ta baza byłaby źródłem wiedzy i mate-riałów dydaktycznych dla trenerów i konsultantów firm rodzinnych. Grupa inicjatyw-na tworzenia tej bazy już powstała i można do niej dołączyć.
3. Zaplecze intelektualne (thinktank) dla firm rodzinnych. Organizacja pragnąca ak-tywnie wspierać firmy rodzinne — złożone i dalece specyficzne organizmy gospodar-cze i społeczne — powinna mieć stały dostęp do najnowszej wiedzy o firmach rodzin-nych, o gospodarce, o społeczeństwie, o uwarunkowaniach prawnych itp. W zasięgu kontaktów IFR mamy już grupę ludzi i instytucji dysponujących taką wiedzą. Na razie jednak są to kontakty indywidualne i dorywcze. Ich uporządkowanie i zinstytucjonali-zowanie mogłoby doprowadzić do powstania formalnego lub nieformalnego zespołu działającego przy IFR.
4. Zaplecze trenerów i konsultantów dla firm rodzinnych. Działania przyczyniające się do budowania grupy kompetentnych trenerów potrafiących wspomagać firmy ro-dzinne.
5. Współpraca międzynarodowa. Współpraca ze stowarzyszeniami firm rodzinnych w innych krajach, z federacjami zrzeszającymi takie organizacje, z ośrodkami nauko-wymi zajmującymi się badaniem firm rodzinnych.

2.2.8 Budowanie pól aktywności dla członków IFR
1. Delegowanie wybranych zadań taktycznych do realizacji przez członków IFR. Takie projekty mogą grupować członków w zespoły wykonawcze.
2. Inspirowanie członków IFR do zgłaszania projektów do realizacji i wspieranie inicja-tyw lokalnych.

2.2.9 Budowanie struktury organizacyjnej
Koordynowanie wszystkich opisanych powyżej działań, a także innych podejmowanych z inicjatywy naszych członków, wymaga odpowiedniego zaplecza organizacyjnego w postaci biura, a to z kolei musi mieć źródła finansowania. W miarę potrzeb i możliwości planujemy więc zorganizowanie biura i zarejestrowania działalności gospodarczej. Taka działalność po-zwalałaby m.in. na wykonywanie zleceń na rzecz naszych członków i podmiotów zewnętrz-nych. W najbliższej przyszłości planujemy powoływanie niżej wymienionych struktur organi-zacyjnych:
1. Ciała lokalne ― koła i oddziały
2. Ciała eksperckie ― komisje tematyczne i grupy ekspertów.
3. Thinktank ― zespół ekspertów, których rady możemy zasięgać przy podejmowaniu ważnych decyzji i opiniowaniu przedsięwzięć innych organizacji.
4. Liderzy ― działający w terenie, budujący struktury lokalne i pozyskujący opinie firm rodzinnych na temat potrzeb inicjatyw lokalnych.
5. Zaplecze organizacyjne ― biuro zarządu

3 Zasada SMART i mierniki postępu

Zasada SMART to bardzo powszechnie nauczany zbiór cech dobrze określonych zadań ope-racyjnych:
 Specific  konkretne; musi określać czynności do wykonania lub stan do osią-gnięcia.
 Measurable  mierzalne; musi być jasne po czym poznamy, że zadanie zostało wykonane.
 Achievable  osiągalne; aby wykonawcy mieli poczucie, że wykonanie zadania jest możliwe.
 Result oriented  przyczyniające się do realizacji zadań taktycznych.
 Time bound  powinien być dla nich podany termin zakończenia.
Mierniki postępu(3) to wskaźniki mierzące postępy w realizacji zadania i dające wysoki po-ziom gwarancji, że jeżeli taki postęp będzie się dokonywał, to zadanie zostanie zrealizowane. Na przykład, jeżeli w rozlewni wód mineralnych postawimy sobie zadanie zwiększenie pro-dukcji wody o 10% do 2 kwietnia b.r., to nasze zadanie spełnia zasadę SMART, jednakże nie wskazuje dróg jego realizacji. Takimi drogami mogą być na przykład trzy działania:
 Zwiększenie zatrudnienia o 10 osób.
 Przeprowadzenie przeglądu linii produkcyjnej dla zapewnienia jej ciągłej pracy.
 Dokonanie analizy procesu produkcyjnego pod kątem zasady szczupłej produkcji (ang. lean production).
Zdaniem autorów książki [2] mierniki postępu muszą mieć trzy cechy:
1. muszą odnosić się do konkretnie określonych i mierzalnych działań,
2. wykonanie tych działań musi znajdować się w zasięgu możliwości zespołu realiza-torów,
3. wykonanie tych działań musi przyczyniać się do realizacji postawionego celu.
Obok mierników postępu, o których często się zapomina, posługujemy się też miernikiem sukcesu (moje tłumaczenie ang. lag measure), który określa odległość od postawionego celu. W naszym przykładzie miernik celu to procentowy wzrost produkcji wody.

(3) Mierniki postępu to moje tłumaczenie terminu lead measures wprowadzonego w książce Ch. McChesney, S. Covey, J. Huling, The 4 Disciplines of Execution. [2]

4 Cytowana literatura

[1] A.Campbell, L.L.Nash, A Sense of Mission, Defining Direction for the Large Cor-poration, Addinson-Wesley Publishing Company, 1992

[2] Ch. McChesney, S. Covey, J. Huling, The 4 Disciplines of Execution, Free Press, New York, 2012

Fundament strategiczny IFR Zarząd IFR i Sekretarz Generalny 26 maja 2014

1 Fundamenty

1.1 Jak budujemy fundament strategiczny organizacji

strategia-rys1a

Rys. 1 Struktura logiczna fundamentu strategicznego(1)

Na Rys. 1 przedstawiono logiczne następstwo pomiędzy elementami fundamentu strategicznego. Zwykle też odpowiada ono kolejności, w jakiej te elementy określamy: Najpierw powstaje misja, następnie przyoblekamy ją w docelowy kształt naszej firmy (Wizja) oraz okre- ślamy granice (Wartości) jakich zobowiązujemy się nie przekraczać, wreszcie opisujemy drogi dojścia (Strategia) do naszego celu.

(1) Inspiracją do tego modelu była książka A.Campbella i L.L.Nash, A Sense of Mission, Defining Direc-tion for the Large Corporation, Addinson-Wesley Publishing Company, 1992

1.2 Misja
Misja określa co jest dla nas ważne, ku czemu będziemy dążyć i z czego będziemy chcieli być dumni. Każdy członek organizacji powinien nie tylko znać misję, ale też się z nią prawdziwie identyfikować. Naszą aktualną misję opisują niżej wymienione hasła:
1. Budowanie środowiska firm rodzinnych podzielających i promujących takie wartości jak: działanie na rzecz dobra wspólnego, zaufanie, budowanie partnerskich relacji, etyka w biznesie, państwo prawa i społeczeństwo obywatelskie.
2. Wspieranie firm rodzinnych w budowaniu organizacji wielopokoleniowych.
3. Budowanie etosu przedsiębiorczości rodzinnej w świadomości społecznej.
4. Wspieranie lokalnych społeczności w budowaniu ich Budrewiczowskich(2) „małych ojczyzn”.

(2) Olgierd Budrewicz (1923 – 2011) dziennikarz, podróżnik i varsavianista wydał w 1985 roku książkę „Warszawskie małe ojczyzny” poświęconą lokalnym społecznościom stolicy. Tą książką w prowadził termin „małe ojczyzny „ do dyskursu obywatelskiego.

1.3 Wartości
Wartości to wzorce postępowania lub wzorce kształtujące postępowanie, które nie mogą być naruszane w realizacji naszej misji:
1. Działanie na rzecz dobra wspólnego.
2. Budowanie zaufania społecznego.
3. Partnerskie relacje pomiędzy firmami i wewnątrz firm.
4. Etyka w biznesie.
5. Państwo dobrego prawa.
6. Społeczeństwo obywatelskie.
1.4 Hasło
Hasło wyraża naszą misję i wartość w skrótowej formie. Jest wykorzystywane w przede wszystkim w działaniach PR. nasze hasło brzmi:
Łączymy by budować
1.5 Wizja
Wizja odpowiada na pytania kim chcemy być w przyszłości i jak w przyszłości ma wyglądać nasza organizacja? Oto hasła określające naszą wizję, z których bardzo wiele znajduje się już w zaawansowanej realizacji:

1. Jesteśmy powszechną organizacją działająca dla dobra firm rodzinnych, zbudowaną na wartościach i uwarunkowaniach społeczeństwa wiedzy. Wspomagamy firmy ro-dzinne w ich rozwoju i w nawigowaniu po gospodarczych oceanach.
2. Tworzymy platformę dla wspólnego działania firm rodzinnych, budowania rozpozna-walność marki „Firma Rodzinna”, przywracania znaczenia ważnym słowom.
3. Jesteśmy organizacją kadrową o szerokim froncie społecznego dotarcia. Tworzymy środowisko wpływu obecne w społecznościach lokalnych. Jesteśmy obecni we wszyst-kich regionach kraju przez swoje oddziały, koła i indywidualnych liderów środowi-skowych.
4. Bierzemy udział w debacie obywatelskiej, w procesie podejmowania ważnych dla kra-ju decyzji oraz w tworzenia dobrego prawa.
5. Dążymy do konstytucyjnego umocowania firm rodzinnych w polskiej doktrynie praw-nej.
Naszą wizję realizujemy przez cztery główne działania:
I. Debatujemy
II. Uczymy siebie i innych
III. Kreujemy ludzi i postawy
IV. Tworzymy wzorce

2 Strategia i plan rozwoju
2.1 Operacyjne zasady budowania i realizowania strategii
Strategia określa drogę realizowania misji i wizji przy zachowaniu wybranych wartości. Po-winna ona wyznaczać kierunki działania oraz pozwalać na sukcesywne stawianie konkretnych zadań. W tym celu określamy trzy poziomy planów rozwoju IFR różniące się od siebie hory-zontami czasowymi:
1. Kierunki strategiczne o długim (wieloletnim) i nie koniecznie określonym hory-zoncie czasowym. Najczęściej wyznacza się je na wiele lat z góry.
2. Zadania taktyczne mają krótszy horyzont czasowy (np. rok lub dwa) i często wią-żą się z realizacją konkretnych projektów.
3. Zadania operacyjne bardzo konkretne, krótki horyzont czasowy, spełniające za-sadę SMART i wyposażone w mierniki postępu (patrz Rozdz.3)
2.2 Kierunki strategiczne
2.2.1 Założenia podstawowe
Poniższa lista nie wyczerpuje możliwych kierunków prowadzenia działań realizujących misję, wizję i cele strategiczne IFR. Chcielibyśmy jednakże, aby stała się ona inspiracją do działania dla naszych członków realizujących opisane niżej lub też całkowicie własne inicjatywy. Część z tych zadań może być realizowana bezpośrednio przez Zarząd, jednak większość po-
Fundament strategiczny IFR, 26 maja 2014 4
winna doprowadzić do powstania zespołów wykonawczych, np. w postaci kół lub komisji mających, zgodnie ze statutem, umocowanie przy Zarządzie. Dałoby to tym ciałom legityma-cję do działania, szczególnie wobec instytucji i środowisk zewnętrznych. Mogłyby one ogło-sić swoje plany, a następnie realizować je własnymi siłami lub zaprosić zewnętrzne osoby lub organizacje do współdziałania. W takich przypadkach rolą Zarządu byłaby koordynacja współpracy pomiędzy zespołami i zawieranie umów z zewnętrznymi partnerami.
Oczywiście powstawanie nieformalnych zespołów realizacyjnych jest również możliwe.

2.2.2 Budowanie pozycji firm rodzinnych w opinii społecznej
1. Budowanie marki „firma rodzinna”. Budowanie wśród klientów przekonania, że „firma rodzinna” to znak jakości i rzetelności.
2. Budowanie dumy z bycia firmą rodzinną. Bądźmy dumni z tego jacy jesteśmy, twórzmy powody tej dumy, przekazujmy ją naszym dzieciom i współpracownikom.
3. Zrównanie w prawach. Traktowanie przez państwo firm rodzinnych na równych prawach z organizacjami państwowymi i korporacjami.
4. Konstytucyjne umocowanie firm rodzinnych. Podobnie jak gospodarstwa rolne, firmy rodzinne zasługują na konstytucyjne wyróżnienie.
2.2.3 Tworzenie dróg dotarcia do opinii publicznej
Świat coraz bardziej interesuje się firmami rodzinnymi widząc w nich ważny potencjał roz-woju gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z dowodów, że tak jest, może być sfinansowanie przez Unię Europejską dwóch projektów Firmy Rodzinne 1 i Firmy Rodzinne 2, z których pierwszy został już zrealizowany przez IFR wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a drugi jest w takcie realizacji przez obie te organizacje wspólnie ze Szko-łą Wyższą Psychologii Społecznej oraz firmą Pro Design. W ramach tego kierunku strate-gicznego chcemy docierać do opinii publicznej z wiedzą o firmach rodzinnych, o ich znacze-niu i potencjale. W szczególności już realizujemy następujące działania, które będziemy kon-tynuować i rozszerzać:
1. Tworzenie systemów wymiany doświadczeń firm rodzinnych. Obecnie jest wyda-wany w 2000 egzemplarzy Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, który będzie się również ukazywał w wersji elektronicznej.
2. Uzyskanie przez IFR znaczącego miejsca w debacie publicznej. Jednym z naszych celów jest uzyskanie pozycji adekwatnej dla ponadmilionowej rzeszy rodzinnych podmiotów gospodarczych. Aktualnie jesteśmy obecni w Krajowej Radzie Przedsię-biorczości przy wicepremierze ds. gospodarczych, mamy stałą współpracę z sejmową Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji kierowaną przez posła Adama Szejnfelda, mamy stałą współpracę z Kancelarią Prezydenta Bro-nisława Komorowskiego i z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Dla tych ciał przygotowujemy opinie prawne opracowywane dla nas przez współpracujące z nami pro bono kancelarie prawne. Zarząd powołał ostatnio delegata ds. współpracy z kance-lariami prawnymi w osobie naszego członka Pawła Rataja.
3. Pozyskanie liderów opinii wspierających nasze działania. Jednym ze sposobów dotarcia do opinii publicznej, a także powiększania ilości aktywnych członków, jest pozyskiwanie w nasze szeregi liderów opinii publicznej. Niech każdy członek rozejrzy się wokół siebie, kogo mógłby pozyskać.
4. Wykorzystanie środków multimedialnych. Film, wywiady video/audio, fora spo-łecznościowe budujące świadomość i wiedzę o firmach rodzinnych. Wykorzystanie mediów lokalnych.
5. Tematyczne coroczne konferencje poświęcone wybranym aspektom firm rodzin-nych. Konferencje byłyby adresowane głównie do środowisk spoza IFR — do me-diów, polityków, środowisk naukowych badających firmy rodzinne, do instytucji oto-czenia biznesu. W roku 2013 zorganizowaliśmy dwie takie konferencje:
a. Innowacyjność Firm Rodzinnych (12 listopada 2013), konferencja zorganizo-wana wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatleskich.
b. Społeczne i Gospodarcze Znaczenie Firm Rodzinnych (13 listopada 2013), konferencja zorganizowana wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP w ramach Forum Debaty Publicznej.
6. Budowanie marki „Firma Rodzinna”.

2.2.4 Budowanie społeczności firm rodzinnych
1. Pozyskiwanie nowych członków. Tworzenie środowisk lokalnych. Wyjazdowe po-siedzenia zarządu połączone ze spotkaniami z lokalnymi przedsiębiorcami.
2. uRodziny jako nasze wiodące spotkanie. Nasze coroczne konferencje stały się już ważną tradycją. Raz do roku zbieramy się, by lepiej się poznać, porozmawiać o tym co już zostało dokonane i o zadaniach na przyszłość. Odwiedzają nas liczący się politycy i ogólnopolskie media. Budujemy poczucie partnerstwa i wspólnoty pomiędzy nami. W 2013 roku odbyliśmy we Wrocławiu VI zjazd firm rodzinnych.
3. Spotkania regionalne i lokalne. Te spotkania — które już się rozpoczęły — powinny przede wszystkim budować poczucie wspólnoty interesów firm rodzinnych, ich wie-dzy na temat specyfiki tego rodzaju firm, a także być miejscem podejmowania inicja-tyw regionalnych.
4. Spotkania tematyczne. Te spotkania — w odróżnieniu od regionalnych — powinny być poświęcone tematom ważnym dla wszystkich firm rodzinnych, np. sukcesji, stra-tegii rozwoju, dialogowi międzypokoleniowemu itp.
5. Społecznościowy portal firm rodzinnych. Portal powinien stać się platformą wy-miany informacji o firmach i pomiędzy firmami rodzinnymi. Powinien też być me-dium umożliwiającym firmom rodzinnym nawiązywanie dwustronnych kontaktów przez prowadzenie komputerowej bazy firm rodzinnych.
6. Tworzenie kół i oddziałów. Nasi lokalnie działający członkowie powinni dążyć do tworzenia kół w swoich środowiskach. Obecnie (luty 2014) funkcjonują trzy koła: Krakowiacy i Górale w Krakowie, Koło Mazowieckie w Warszawie i Koło Dolnoślą-skie we Wrocławiu.
7. Budowanie partnerstw IFR z organizacjami zewnętrznymi. Partnerstwa dla reali-zowania wspólnych projektów. Obecnie (luty 2014) nawiązujemy kontakty ze stowa-rzyszeniami firm rodzinnych w Niemczech i Szwajcarii.

2.2.5 Wspieranie rozwoju firm rodzinnych
1. Kodeks dobrych praktyk. Wiele branż i organizacji ogłasza kodeksy dobrych prak-tyk. Dla przyjmujących je podmiotów stanowią one wytyczne do postępowania, dla ich klientów i kontrahentów – gwarancję dobrego produktu. Kodeksy dobrych prak-tyk budują kapitał zaufania społecznego, tak ważny w dzisiejszym globalizującym się świecie.
2. Budowanie potrzeby działań na rzecz dobra wspólnego. Dobro wspólne można bu-dować jedynie wspólnie. Z tą świadomością trzeba docierać do naszych członków, do kandydatów na członków i do wszelkich naszych sprzymierzeńców. Trzeba poszerzać rzeszę zwolenników poglądu, że życie szczęśliwe, to życie pożyteczne.
3. Inicjowanie działań gospodarczych pomiędzy firmami rodzinnymi i wymiana wiedzy. Zachęcajmy firmy rodzinne do tworzenia sieci współpracy opartej na wza-jemnym zaufaniu. Zaufanie zmniejsza koszty transakcyjne i przyczynia się do budo-wania przewagi konkurencyjnej. Przekonajmy się, że możemy sobie ufać. Kodeks do-brych praktyk, o którym mowa wyżej, może stać się ważnym elementem zawierania „kontraktów zaufania”.
4. Szkolenia (warsztaty, konferencje, kursy, coachingi, mentoringi…) dla firm ro-dzinnych. W dzisiejszym świecie zmierzającym ku społeczeństwu wiedzy, o przewa-dze konkurencyjnej stanowi przede wszystkim zdolność do szybkiego uczenia się. Jednym z celów, dla którego powstało nasze stowarzyszenie, jest możliwość wspólne-go pozyskiwania najpotrzebniejszej wiedzy. Korzystajmy z tej możliwości. Dzięki projektowi Firmy Rodzinne mamy już zaplecze wykładowców, trenerów i coachów. To zaplecze będziemy dalej rozszerzać, m.in. przez budowanie korpusu, o którym mowa w Rozdz.2.2.6 pkt.4.

2.2.6 Wspieranie firm rodzinnych w dziele brania spraw lokalnych w swoje ręce
1. Wspieranie współdziałania firm rodzinnych z samorządami lokalnymi. Firmy ro-dzinne powinny być traktowane jako ważny partner do konsultacji decyzji samorzą-dowych.
2. Aktywizowanie firm rodzinnych w działalności samorządowej. Samorządy lokalne są w większości obsadzone przez osoby nie mające żadnych do świadczeń w przed-siębiorczości. To powoduje, że wiele decyzji nie bierze pod uwagę uwarunkowań go-spodarczych. Gdyby więcej przedsiębiorców zasiadało w samorządach, sytuacja ta mogłaby ulec poprawie.

2.2.7 Budowanie zaplecza wiedzy i kompetencji w IFR
1. Grupa liderów. Liderzy to członkowie IFR przygotowani merytorycznie i chętni do poprowadzenia projektów i działań w ramach naszej strategii. Taka kilkudziesięcioo-sobowa grupa zaczyna już być widoczna wśród uczestników projektu Firmy Rodzin-ne. Ale oczywiście nie jest i nigdy nie będzie zamknięta. Każdy członek może do niej przystąpić.
2. Baza wiedzy o firmach rodzinnych. W odróżnieniu od komputerowej bazy firm ro-dzinnych, zawierających informacje o konkretnych firmach, baza wiedzy ma groma-dzić wiedzę ogólną o firmach rodzinnych jako formie działalności gospodarczej i społecznej, o ich mocnych stronach, wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, metodach radze-nia sobie z wyzwaniami itp. W szczególności ta baza byłaby źródłem wiedzy i mate-riałów dydaktycznych dla trenerów i konsultantów firm rodzinnych. Grupa inicjatyw-na tworzenia tej bazy już powstała i można do niej dołączyć.
3. Zaplecze intelektualne (thinktank) dla firm rodzinnych. Organizacja pragnąca ak-tywnie wspierać firmy rodzinne — złożone i dalece specyficzne organizmy gospodar-cze i społeczne — powinna mieć stały dostęp do najnowszej wiedzy o firmach rodzin-nych, o gospodarce, o społeczeństwie, o uwarunkowaniach prawnych itp. W zasięgu kontaktów IFR mamy już grupę ludzi i instytucji dysponujących taką wiedzą. Na razie jednak są to kontakty indywidualne i dorywcze. Ich uporządkowanie i zinstytucjonali-zowanie mogłoby doprowadzić do powstania formalnego lub nieformalnego zespołu działającego przy IFR.
4. Zaplecze trenerów i konsultantów dla firm rodzinnych. Działania przyczyniające się do budowania grupy kompetentnych trenerów potrafiących wspomagać firmy ro-dzinne.
5. Współpraca międzynarodowa. Współpraca ze stowarzyszeniami firm rodzinnych w innych krajach, z federacjami zrzeszającymi takie organizacje, z ośrodkami nauko-wymi zajmującymi się badaniem firm rodzinnych.

2.2.8 Budowanie pól aktywności dla członków IFR
1. Delegowanie wybranych zadań taktycznych do realizacji przez członków IFR. Takie projekty mogą grupować członków w zespoły wykonawcze.
2. Inspirowanie członków IFR do zgłaszania projektów do realizacji i wspieranie inicja-tyw lokalnych.

2.2.9 Budowanie struktury organizacyjnej
Koordynowanie wszystkich opisanych powyżej działań, a także innych podejmowanych z inicjatywy naszych członków, wymaga odpowiedniego zaplecza organizacyjnego w postaci biura, a to z kolei musi mieć źródła finansowania. W miarę potrzeb i możliwości planujemy więc zorganizowanie biura i zarejestrowania działalności gospodarczej. Taka działalność po-zwalałaby m.in. na wykonywanie zleceń na rzecz naszych członków i podmiotów zewnętrz-nych. W najbliższej przyszłości planujemy powoływanie niżej wymienionych struktur organi-zacyjnych:
1. Ciała lokalne ― koła i oddziały
2. Ciała eksperckie ― komisje tematyczne i grupy ekspertów.
3. Thinktank ― zespół ekspertów, których rady możemy zasięgać przy podejmowaniu ważnych decyzji i opiniowaniu przedsięwzięć innych organizacji.
4. Liderzy ― działający w terenie, budujący struktury lokalne i pozyskujący opinie firm rodzinnych na temat potrzeb inicjatyw lokalnych.
5. Zaplecze organizacyjne ― biuro zarządu

3 Zasada SMART i mierniki postępu
Zasada SMART to bardzo powszechnie nauczany zbiór cech dobrze określonych zadań ope-racyjnych:
 Specific  konkretne; musi określać czynności do wykonania lub stan do osią-gnięcia.
 Measurable  mierzalne; musi być jasne po czym poznamy, że zadanie zostało wykonane.
 Achievable  osiągalne; aby wykonawcy mieli poczucie, że wykonanie zadania jest możliwe.
 Result oriented  przyczyniające się do realizacji zadań taktycznych.
 Time bound  powinien być dla nich podany termin zakończenia.
Mierniki postępu(3) to wskaźniki mierzące postępy w realizacji zadania i dające wysoki po-ziom gwarancji, że jeżeli taki postęp będzie się dokonywał, to zadanie zostanie zrealizowane. Na przykład, jeżeli w rozlewni wód mineralnych postawimy sobie zadanie zwiększenie pro-dukcji wody o 10% do 2 kwietnia b.r., to nasze zadanie spełnia zasadę SMART, jednakże nie wskazuje dróg jego realizacji. Takimi drogami mogą być na przykład trzy działania:
 Zwiększenie zatrudnienia o 10 osób.
 Przeprowadzenie przeglądu linii produkcyjnej dla zapewnienia jej ciągłej pracy.
 Dokonanie analizy procesu produkcyjnego pod kątem zasady szczupłej produkcji (ang. lean production).
Zdaniem autorów książki [2] mierniki postępu muszą mieć trzy cechy:
1. muszą odnosić się do konkretnie określonych i mierzalnych działań,
2. wykonanie tych działań musi znajdować się w zasięgu możliwości zespołu realiza-torów,
3. wykonanie tych działań musi przyczyniać się do realizacji postawionego celu.
Obok mierników postępu, o których często się zapomina, posługujemy się też miernikiem sukcesu (moje tłumaczenie ang. lag measure), który określa odległość od postawionego celu. W naszym przykładzie miernik celu to procentowy wzrost produkcji wody.

(3) Mierniki postępu to moje tłumaczenie terminu lead measures wprowadzonego w książce Ch. McChesney, S. Covey, J. Huling, The 4 Disciplines of Execution. [2]

4 Cytowana literatura
[1] A.Campbell, L.L.Nash, A Sense of Mission, Defining Direction for the Large Cor-poration, Addinson-Wesley Publishing Company, 1992

[2] Ch. McChesney, S. Covey, J. Huling, The 4 Disciplines of Execution, Free Press, New York, 2012